மூன்றாம் கோணத்தில் விளம்பரங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப் படுகின்றன. குறந்த கட்டணத்தில் உங்கள் விளம்பரங்கள் சரியான நபர்களை சென்றடைய  moonramkonam@gmail.com என்ற முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

மூன்றாம் கோணம் ஒரு தமிழ் வலை பத்திரிக்கை… பல படைப்பளிகளின் படைப்புக்களை ஏந்தி வரும் மூன்றாம் கோணம் எந்த விதத்திலும் படைப்பளிகளின் கருத்துக்களுக்கு பொறுப்பாகாது. மூன்றாம் கோணத்தில் வரும் எந்த படைப்பாவது உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் பாதித்தால் அவற்றை நீக்கக் கோரி நீங்கள் moonramkonam@gmail.com  என்ற முகவரிக்கு எழுதினால் தகுந்த நடவடிக்கை உடனே எடுக்கப்படும்.

Advertisements