சீப்ரா க்ராஸிங்கா போடறீங்க? மவனே ! மனுஷக் கராஸிங்க் போட்டு நான் மிதிக்கிறேன் உன்ன!

உண்டியல்ல என்னப் போட்டா குனிய வைக்கிற ? மவனே மனுஷ உண்டியல் நான் பண்ணுறேன் பார்!

மவுஸுன்னா பேர் வைக்கிறே? மவனே, உன்ன வச்சி தேக்குறன் பார்!
Advertisements