அவனும் அவளும்…

பிரிய முடிவு செய்த ஒரு பொழுதில் …

கண்ணீருடன்..
காதல் கேட்டது …
நான் யாருடன் வர…??

Advertisements