தினம் வருதொரு பெயரறியாப் பறவை என் தோட்டத்துக்கு..

காத்திருப்பது உண்டு நானும் ..

கைகளில் தானியத்தோடு..

சிலவமயங்களில் உற்சாகமாய்,

சிற்சமயம் சோகமாய்..

பலவமயம் பாவமாய்த் தோன்றுதது எனக்கு!

அதே போல் என் பற்றியும் அது எண்ணியிருக்கலாம்..

சரியாய்!

…ஷஹி…

Advertisements