விடுதிகளில் உண்டு முடித்ததும்
பரிமாறியவருக்கும்…

மகிழுந்துகளில் பயணித்து இறங்குகையில்
ஓட்டுநருக்கும்….
நன்றி சொல்லவும்,

சமையற்காரம்மாளை..மாமி என்றழைக்கவும்…
சொல்லிப்.. பழக்கியுள்ளாள் உன் தாய்!
வந்தனம் அவளுக்கு!

“ஏய் ” என்பதல்லாமல் வேறெப்படியும்..
நான் அழைகப்படலாமாவென,
ஏனோ நீயும் தான் கேட்கவில்லை …
அவளும் தான் மறந்து போனாள்!

…ஷஹி..

Advertisements